Utvecklingsstrategi & Översiktsplan

Kungörelse om utställning

Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan för Arjeplogs kommun

 

Utställningsdokument

1. Huvuddokument (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

2. Utvecklingsbygder (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

3. Planeringsunderlag (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

4a. Miljökonsekvensbeskrivning (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

4b. Bilaga 7 Naturvärdesinventering (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

5. Samrådsredogörelse (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

6. Kommuntäckande mark- och vattenanvändningskarta (högre kvalitetöppnas i nytt fönster)

7. Karta Arjeplogs tätort (högre kvalitetöppnas i nytt fönster)

 

Förslag till ”Framåt - Åvvdån - Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan för Arjeplogs kommun” har varit ute på samråd under perioden 20 april-1 juni 2017. Därefter har ett flertal kompletterande samråd genomförts med olika parter. Kommunen har tagit till sig av yttranden och synpunkter och har tagit fram en samrådsredogörelse samt reviderat planhandlingarna som nu ställs ut för granskning.

Under utställningstiden ges möjlighet för kommuninnevånare, föreningar, myndigheter och andra berörda att än en gång lämna synpunkter på planförslaget.

Framåt - Åvvdån - Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan för Arjeplogs kommun finns utställd för granskning från och med 27 december 2017 till och med 4 mars 2018.

Planens syfte är att främja kommunens framtida utveckling. Den ska ge vägledning för en framförhållen hållbar samhällsplanering som stämmer överens med regionalt, och därigenom nationellt och europeiskt, utvecklingsarbete, och ger goda förutsättningar för att Arjeplogs kommun ska nå sin vision och ha en positiv befolknings- och näringslivsutveckling.

Planhandlingarna utgörs av :

  • Huvuddokument
  • Utvecklingsbygder (inklusive landsbygdsutveckling i strandnära områden)
  • Planeringsunderlag
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Kommuntäckande mark-och vattenanvändningskarta
  • Karta Arjeplogs samhälle
  • Samrådsredogörelse

Under granskningstiden finns dokumenten tillgängliga på Arjeplogs kommunbibliotek och på Tingsbacka. Dokumenten finns även tillgängliga nedan.

Synpunkter mailas senast 4 mars år 2018 till kommun@arjeplog.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog, märk gärna kuvertet ”Översiktsplan”.

Kontaktpersoner:

Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg, 070-697 83 49
ingela.edholmforsberg@arjeplog.se

Fredrik Westerlund , kommunikatör, 070-118 71 42
fredrik.westerlund@arjplog.se

Lotta Lestander, näringslivssamordnare, 076-784 03 69
lotta.lestander@argentis.se

Beslut om antagande av samrådsredogörelse och utställning för granskning (3 kapitlet 12-14 §§ PBL), Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 236 och delegationsbeslut 2017-12 -20.

KOMMUNSTYRELSEN

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 18 april 2018

Information

Utvecklingsstrateg
Ingela Edholm Forsberg
0961-143 50

Kommunikatör
Fredrik Westerlund
0961-143 52

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se