Bygga, bo och miljö

Arjeplogs kommun är till ytan landets fjärde största kommun.
Här finns gott om utrymme, och en miljö väl värd att värna om.
Här finns områden med speciellt skydd, exempelvis Pieljekaise nationalpark. Här finns Sveriges djupaste insjö, Hornavan, som förser invånarna i tätorten med rent och gott dricksvatten.

 

Inventering av enskilda avloppsanläggningar
Miljöenheten kommer att påbörja inven­tering av enskil­da avlopps­anlägg­ningar inom Hornavan vattenskyddsområde. Inventeringen kommer att påbörjas i juni 2020 och pågå under sommaren.

Enkät
För att inledningsvis få så kompletta och korrekta uppgifter som möjligt om berörda avloppsanläggning har vi skickat ut ett brev med en enkät som bör nå dig v 23. Du som är berörd ombeds då att fylla i enkäten och gärna skissa upp din anläggning så att vi enklare kan hitta den. Returnera enkäten så snart som möjligt, men senast den 18e juni 2020. Utifrån enkätsvaren bestäms i vilket område inventeringen kommer att inledas. Fastighetsägarna i detta område kommer sedan vid behov att kontaktas för närmare information.

Bakgrund
Miljö- bygg och räddningsnämnden har beslutat (MBR § 57, 2020-05-28) om att inventeringen kommer att påbörjas inom Hornavan vattenskyddsområde för att skydda vattentäkten från eventuella föroreningar från avloppsvatten då den är Arjeplogs huvudsakliga dricksvattentäkt.

Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav, sjöar och vattendrag och påverkar då därigenom vattentäkter fiske och badvattenkvalité. Bristfälligt renat avlopp kan även förore­na både egna och grannars vattentäkter och ge upphov till dåligt lukt.

Vad ska kontrolleras?
När vi kommer ut vill vi titta på avloppsanläggningens olika delar för att få en uppfattning om hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens ut­formning/funktion och T-rör, eventuella efterföljande brunnar, luftningsrör samt utsläppspunkt för avlopps­vatt­net om det finns någon sådan.

Vi är bara utomhus och lyfter på lock, letar utsläpp, fotodokumenterar och fyller i en checklista för senare bedömning. Ni måste se till att brunnar är lätt åtkomliga för inspektion och att tyngre stenar och dekorationer avlägsnas. Du får gärna vara med men det är inget krav.

Efter inspektionen
Efter inspektionen kommer ni att få en inspektionsrapport där det framgår vad vi note­rat om avloppsanläggningen. I skrivelsen kommer eventuella brister att påpekas. I vissa fall kan det bli aktuellt med ett föreläggande om åtgärder eller ett förbud från miljö- bygg- och räddningsnämnden.

Avgift
Projektet är inte finansierat med några särskilda medel varför miljö- bygg- och räddningsnämnden enligt gällande taxa inom miljöbalkens område tar ut en avgift, för närvarande 1 168 kronor/ timme. Beräknad tidsåtgång för inventering och handläggning är ca 1-2 timmar.

Bra att veta
För att en avloppsanordning ska vara godtagbar ska den ha längre gående rening än slamavskiljning och den ska inte riskera att förorena ytvatten, grundvatten eller dricksvattentäkter. Exempel på anordningar som inte uppfyller dagens krav på rening är enkammarbrunn och utsläpp i öppet dike, stenkista, sjunkbrunn eller direktutsläpp i mark eller vattendrag. Som fastighetsägare har man ansvar för att visa hur avloppshanteringen är utformad och att den uppfyller lagkraven.

Ska man åtgärda sitt bristfälliga avlopp krävs det tillstånd eller anmälan. Ansökan/anmälan prövas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Mer läsning och självtest
Mer information om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och ansvar hittar du på www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats, en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Du kan också testa ditt avlopp utifrån checklistan ”Testa ditt avlopp” https://avloppsguiden.se/informationssidor/testa-ditt-avlopp/länk till annan webbplats.

Vet ni själva redan nu att er avloppsanläggning inte uppfyller gällande krav och har tänkt åtgärda den så kontakta miljöenheten eller skicka in en ansökan så slipper ni inventering och medföljande avgift.

Om någonting är oklart eller om ni har några frågor i övrigt går det bra att kontakta oss per telefon eller via e-post.

Miljömål
Denna inventering kopplar till följande mål av de nationella miljökvalitetsmålen:

  • Ingen övergödning
  • God bebyggd miljö
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 05 juni 2020

Information

Frågor rörande miljö, bygg och räddning

Förvaltningschef MBR
Hans-Erik Jonsson
Telefon 0961 - 141 52

Frågor rörande Kommunalteknik (energi, VA och renhållning)

Teknisk chef
Emil Sundström
Telefon 0961-142 59

Kundtjänst:
0961-144 44
medborgarservice@arjeplog.se

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
September
ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30