Livsmedelskontroll

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att det företag eller den organisation som säljer mat ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den.

Det finns regler som alla som arbetar med mat måste följa. De gäller i alla led i livsmedelskedjan, produktion, tillverkning, import, transport, försäljning och servering till konsumenten, och de gäller både stora och små företag.

Livsmedelsverksamheter ska registreras eller godkännas och årligen betala kontrollavgift. Om du bedriver någon form av livsmedelsverksamhet ska den vara registrerad hos samhällsbyggnadsnämnden i Arjeplogs kommun (om det är där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas) eller godkänd hos Livsmedelsverket. För registrering tas en avgift ut motsvarande en timme.

Vad innebär en livsmedelskontroll?
Vid en livsmedelskontroll kommer samhällsbyggnadsverksamheten på ett anmält eller oanmält besök. När du öppnar din verksamhet för första gången försöker vi boka in ett besök.

Vid kontrollen bedöms om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverksamheter ska bland annat ha lokaler som är anpassade för ändamålet, med tillräckliga utrymmen och fungerande utrustning. Det ska finnas lämpliga rutiner för till exempel hantering av mat, städning och temperaturkontroller samt att personalen ska ha relevant utbildning.

Avvikelser från kraven
Om din verksamhet inte uppfyller de krav som finns i lagstiftningen ger vi en avvikelse. Beroende på hur allvarlig avvikelsen är kan du antingen få ett uppföljande besök eller så följs mindre avvikelser upp vid nästa ordinarie besök. Verksamheten kan också skicka in vissa åtgärder skriftligen för att visa att avvikelserna åtgärdats.

Flera myndigheter inblandade
Den svenska livsmedelskontrollen är uppdelad i tre nivåer:

  • Livsmedelsverket, som är en statlig myndighet, har det övergripande ansvaret för bland annat införsel, import och export av livsmedel, och köttbesiktning på slakterier.
  • Länsstyrelsen har ansvar för den regionala livsmedelskontrollen och för att kontrollera primärproducenterna av livsmedel. De ansvarar också för att stödja och kontrollera kommunerna i deras tillsynsarbete.
  • På lokal nivå är det en kommunal nämnd som ansvarar för kontrollen av livsmedelsverksamheter. I Arjeplogs kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som är ansvarig och samhällsbyggnadsverksamheten som utför kontrollen.

Riskklassificering och årlig kontrollavgift
När du startat livsmedelsverksamheten så får den en årlig kontrolltid utifrån en riskklassificering, som i sin tur påverkar hur stor den årliga kontrollavgiften blir. Det är de uppgifter som du lämnar vid registreringen som ligger till grund för hur vi räknar ut din årliga kontrolltid.

Kontrolltiden beror bland annat på

  • Vilka typer av livsmedel som hanteras (rått kött, sallad, bröd) och i vilken omfattning (antalet portioner, årsarbetskrafter, antal ton producerad produkt). Ju högre risk man har i sin hantering och ju fler portioner man serverar, desto högre kontrolltid får verksamheten.
  • Om man utformar märkning (etiketter, menyer) och/eller märker samt förpackar livsmedel för då får man ett kontrolltidstillägg för det.
  • Hur väl du sköter din verksamhet – om du sköter den på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden minska och om du missköter verksamheten kan samhällsbyggnadsverksamheten bedöma att mer kontrolltid behövs och då höjs den årliga tiden och därmed avgiften.

Även om avgiften betalas årligen är det inte säkert att samhällsbyggnadsverksamheten besöker din verksamhet varje år. Tiden som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök och efterarbete samt i vissa fall även provtagningar. Alla kostnader för livsmedelskontrollen ska enligt lag bekostas av de verksamheter som kontrolleras.

Extra offentlig kontroll

Om vi måste följa upp brister eller klagomål som är befogade tar samhällsbyggnadsverksamheten ut en avgift för den tid som uppföljningen kräver.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20