Slamtömning

Du som har ett eget avlopp ansvarar för att avloppet fungerar och att den inte förorenar miljön eller riskerar att orsaka skador på människors hälsa. Enligt Arjeplogs kommuns renhållningsföreskrifter ska enskilda avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.

Enligt renhållningsföreskrifterna kan dispens sökas från årlig tömning av slamavskiljare eller sluten tank. Arjeplog kommuns renhållningsföreskrifter tillåter inte dispens från årlig slamtömning för minireningsverk. Dispensansökan ska vara Miljöenheten tillhanda senast 31 mars för att ärendet ska handläggas med möjlighet till dispens samma år. Avloppsanläggningen ska enligt renhållningsföreskrifterna uppfylla de krav som riktlinjen ställer på ett enskilt avlopp.


I normalfallet ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att få dispens om förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning:

  • Anläggningen ska ha ett giltigt tillstånd och får inte vara förelagd med förbud mot att användas.
  • Avloppsanläggningen ska vara i sådant skick att olägenhet för människors hälsa inte riskerar att uppstå.
  • Belastningen på anläggningen är låg, dvs. att få personer nyttjar avloppsanläggningen eller att avloppsanläggningen nyttjas få antal dagar.
  • Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara dimensionerad för ett hushåll med 5 personer som är åretruntboende. Om det är en slamavskiljare ska en efterföljande rening finnas.
  • För slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättvatten påkopplat krävs tvåkammarbrunn med volymen 1 m3. För slamavskiljare med påkopplad toalett krävs trekammarbrunn med en volym på minst 2 m3.
  • För sluten tank krävs att tanken är minst 6 m3.

Vid beviljad dispens eller uppehåll i hämtning gäller intervallen:

  • Förlängt hämtningsintervall kan beviljas till maximalt vart tredje år för fritidshus och vartannat år för permanentbostad.
  • Medgivande till förlängt hämtningsintervall för slamtömning gäller i max fem år.
  • Medgivanden gäller så länge nyttjande- eller ägarförhållandena inte ändras, dock max i fem år.
  • Medgivanden kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av din dispensansökan oavsett om din ansökan blir beviljad, avslagen eller avskriven. Avgiften tas ut i enlighet med gällande taxa och taxebestämmelser.

Du som fastighetsägare ska se till så att tömning av din avloppsanläggning kan ske enligt de regler som finns i angivna i kommunens renhållningsföreskrift. För att slamtömningen ska kunna genomföras måste det finnas en framkomlig väg till brunnen. Om din anläggning ligger långt ifrån den plats där slambilen kan stanna så kan antingen vägen behöva förlängas fram till anläggningen alternativt så kan en slang/rör grävas ner från brunnen till platsen där slambilen står genom vilken bilen kan suga slam/spillvatten.

Det är viktigt att brunnen är utmärkt så slamtömmaren vet vilken brunn som ska tömmas. Att utmärka brunnen är extra viktigt om det finns flera brunnar på samma fastighet som ska tömmas på slam.

Om din slamavskiljare har ett lock som väger över 15 kg så behöver detta bytas ut till ett som är lättare. Om din brunn har ett tungt lock uppmanas du att byta till ett låsbart plastlock. Lock kan köpas via lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller diplomerad avloppsentreprenör. Mer information om detta hittar du på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Enhetschef VA/Renhållning
Jonas Callin
Telefon 0961 - 141 20
Mobil 070 - 279 54 97

Jour-telefon: 0961-105 25

Kundtjänst 
medborgarservice@arjeplog.se
0961-144 44

Användbara länkar
Allmänna bestämmelser vatten och avlopp Pdf, 143.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kem- och bionalys av utgående vatten 2014 Pdf, 304.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20