Bygga, bo och miljö

Bild på en brygga vid en sjö.

Arjeplogs kommun är till ytan landets fjärde största kommun.
Här finns gott om utrymme, och en miljö väl värd att värna om.
Här finns områden med speciellt skydd, exempelvis Pieljekaise nationalpark. Här finns Sveriges djupaste insjö, Hornavan, som förser invånarna i tätorten med rent och gott dricksvatten.

 

Allmän och enskild belysningsanläggning i glesbygd


Befintlig

Med funktionell belysning även i glesbygd ökar tryggheten och säkerheten för Arjeplog kommuns innevånare. Belysning inom huvudsak detaljplanelagt område med åretruntbostäder i glesbygd bör erhålla god standard. Kommunen sköter drift och underhåll på de flesta belysningspunkter i glesbygd idag trots av vi inte är väghållare varken på enskild eller allmän väg. Dagens befintliga belysningspunkter drifts och underhålls så länge det finns fastboende i anknytning till vägbelysningen.

Nyanläggning

Nya exploateringsområden avser anläggande av ny eller ombyggnad av belysning i nybyggandsområden av bostadshus eller fritidshus. Då den allmänna belysningen är en del av exploateringsarbetet skall kostnaden för belysningen ingå och bekostas av exploatören eller väghållaren. Vid komplettering eller uppsättning av enstaka punktbelysningar kan kommunen stå för kostnaderna där det så erfordras.

Belysningspunkt kan sättas upp på allmänväg där minst två fastboende fastigheter har sin utfart förutsatt att det är längre än 75meter får annan samlad belysning.

Vägar där skolskjuts finns i glesbygden bör vara belyst där skolbarnen kliver på buss. Är påstigningen placerad efter genomfartsled där hastigheter överstiger 50km/h bör även den del av genomfartsleden som är bebyggd vara belyst där barnen går till och från den plats där skolskjutsen har sitt stopp.

För nyanläggning som inte uppfyller ovanstående kan fastighetsägare söka ersättning för uppsättning av enskild vägbelysningspunkt. Kommunen betalar ut ett bidrag till en belysningsstolpe vid allmänt befaren väg. Maxbidraget för anläggande av vägbelysning är 5000 kr ,dock max 75% av anläggningskostnaden.


Bidraget betalas ut om:

 • Fastigheten är längre än 75 m från samlad befintlig belysning.
 • Fastigheten är bebodd året runt
 • Elanslutning till belysning ska kopplas till den egna fastigheten
 • Belysning skall vara typ vägbelysningsarmatur.
 • Verifikat på kostnader ev. eget arbete lämnas vid ansökan
 • För lägesanvisning stolpe kontaktas vägverket och kommunen
 • Kommunen har inget ansvar för anläggningens framtida underhåll och reparationer.

Avyttring

I glesbygden finns i dagsläget flertal belysningspunkter av äldre modell som kan behövas bytas eller avyttras under de kommande åren. I glesbygden är de flesta armaturer av äldre modell och på flera ställen är det gamla trästolpar. Äldre trästolpar och kvicksilversarmaturer bör bytas ut eller avyttras av flera skäl, såsom elsäkerhetsrisker, fallrisker och miljö.

Avyttring sker om :

 • Belysning sitter där ingen är fastboende.
 • Delar av sammanhängande belysning kan avyttras när fastboende hushåll understiger två fastigheter.


Undantag är detaljplanelagda byar med nya exploateringsområden för fritidshus. Vid större fritidshusområden bör inte belysningen plockas ned i sin helhet men delar av belysningen kan avyttras.

Efter vägar där trafikverket är väghållningsmyndighet skall de ges möjligheten att överta vägbelysningen innan ett beslut om nedläggning tas. Även boende, samfällighet, fastighetsägare eller liknade som berörs av beslutet ska få möjlighet att överta belysningsanläggningen i sin helhet eller delvis.

Övertagande

Anläggningen överlåts i befintligt skick och placering. Kostnad för eventuell kabeldragning och omkoppling bekostas av fastighetsägaren. Alla kostnader som uppkommer för att anläggningen ska vara i bruk ansvarar den nya ägaren för.

Vid övertagande:

 • Belysningsstolpen står på fastighetsägarens fastighet.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att eventuella erforderliga avtal tecknas.
 • Fastighetsägaren ansvarar mot väghållaren eventuella krav och regler.

Köp av tjänst

Finns inte möjligheten för övertagande kan nyttjanderättshavaren köpa tjänst för fortsatt drift av vägbelysningen.

Avtal upprättas mellan kommun och nyttjanderättsinnehavare. Kommunen sköter drift och underhåll av belysningspunkten. När avtalet sagts upp avyttras belysningen.

Här kan du läsa Arjeplog kommuns riktlinje för vägbelysning Pdf, 112.9 kB, öppnas i nytt fönster.


2021-06-30

Ändring av anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet - från 1 juli 2021 Länk till annan webbplats.

Den 1 juli 2021 sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Lagändringen innebär att anmälningsplikten även kommer omfatta verksamhet som använder stickande/skärande verktyg där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta.

Behandling med stickande och skärande verktyg

Huden skyddar dig vanligtvis mot smittor. En tatuering, piercing eller ett skalpellsnitt bryter skyddet. Utförs ingreppet fel eller om du har fått fel storlek på smycket kan bakterier och partiklar orsaka infektioner. Du riskerar också till exempel blodsmittor.

Verksamheter som utför behandling med stickande eller skärande verktyg mot huden omfattas av anmälningsplikt på grund av risk för blodsmitta eller annan smitta. Därför måste dessa verksamheter göra en anmälan till kommunen. De måste också ha mycket goda rutiner för hygien.

Vad innebär "annan smitta"?

Med annan smitta aves alla smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta människor och orsaka infektioner. Infektioner kan uppkomma om bakterier till exempel från hudens yta eller instrument, kommer ned i de djupare hudlagren. Risker för blodsmitta och annan smitta förebyggs genom att kundens hud desinficeras innan ingreppet, att de instrument som penetrerar huden är sterila och övriga instrument desinfekterade. Det är också viktigt med en god handhygien och att engångshandskar används vid behandlingen.

Skicka din anmälan senast 1 september 2021

Ändringen i lagen innebär att du som verksamhetsutövare blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du redan bedriver en som inte är anmäld sedan tidigare.

Om du redan har en verksamhet som omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 september 2021. För handläggningen och tillsynen utgår en avgift enligt gällande taxa.

Råd till dig som vill starta verksamhet

Du behöver du göra en anmälan hos kommunen senast sex veckor innan verksamheten ska starta. Vill du veta mer kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Exempel på behandlingar med stickande och skärande verktyg mot huden

 • Fotvård
 • Öronhåltagning även med håltagningspistol
 • Barberare, användning av rakkniv
 • Frisörer som använder rakkniv
 • Tatuering
 • Kosmetisk tatuering
 • Piercing
 • Akupunktur
 • Nagelsalonger, manikyr, pedikyr – med stickande/skärande redskap
 • Microneedling
 • Hijama (metod som behandlar blockeringar genom applicering av vakuumkoppar som skapas genom värme eller sug/pump)

Tänk på att fler verksamheter kan beröras.

Estetiska injektionsbehandlingar och estetiska kirurgiska ingrepp

Estetiska injektionsbehandlingar (botox, fillers) och estetiska kirurgiska ingrepp ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är utförare av tillsyn. Från och med den 1 juli 2021 omfattas verksamhetsutövare av nya kompetenskrav för kirurgiska ingrepp samt injektionsbehandlingar och att behandling endast får utövas på personer som är minst 18 år.

Råd till dig som privatperson

 • Vid behandlingar ska utföraren använda sterila verktyg och smycken för att undvika blodsmitta och infektioner.
 • Tatuerare ska ge skriftlig information om den tatueringsfärg och dess egenskaper som kunden har injicerats med.
 • Håltagningspistoler är endast till för att användas på öron. Välj smyckesmaterial som niobium, titan eller 18 och 24 karats rött guld för att inte utveckla nickelallergi.
 • Verksamheten ska ge kunden information om lämplig eftervård vid behandling.

Har du frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Miljöenheten via kommun@arjeplog.se


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kundtjänst:
0961-144 44
medborgarservice@arjeplog.se

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20