Inventering av enskilda avloppsanläggningar

Miljö- bygg och räddningsnämnden har beslutat (MBR § 57, 2020-05-28) om att inventeringen kommer att påbörjas inom Hornavan vattenskyddsområde för att skydda vattentäkten från eventuella föroreningar från avloppsvatten då den är Arjeplogs huvudsakliga dricksvattentäkt.

Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav, sjöar och vattendrag och påverkar då därigenom vattentäkter fiske och badvattenkvalité. Bristfälligt renat avlopp kan även förore­na både egna och grannars vattentäkter och ge upphov till dåligt lukt.

Vad ska kontrolleras?

När vi kommer ut vill vi titta på avloppsanläggningens olika delar för att få en uppfattning om hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens ut­formning/funktion och T-rör, eventuella efterföljande brunnar, luftningsrör samt utsläppspunkt för avlopps­vatt­net om det finns någon sådan.

Vi är bara utomhus och lyfter på lock, letar utsläpp, fotodokumenterar och fyller i en checklista för senare bedömning. Ni måste se till att brunnar är lätt åtkomliga för inspektion och att tyngre stenar och dekorationer avlägsnas. Du får gärna vara med men det är inget krav.

Efter inspektionen

Efter inspektionen kommer ni att få en inspektionsrapport där det framgår vad vi note­rat om avloppsanläggningen. I skrivelsen kommer eventuella brister att påpekas. I vissa fall kan det bli aktuellt med ett föreläggande om åtgärder eller ett förbud från miljö- bygg- och räddningsnämnden.

Avgift

Projektet är inte finansierat med några särskilda medel varför miljö- bygg- och räddningsnämnden enligt gällande taxa inom miljöbalkens område tar ut en avgift, för närvarande 1 168 kronor/ timme. Beräknad tidsåtgång för inventering och handläggning är ca 1-2 timmar.

Bra att veta

För att en avloppsanordning ska vara godtagbar ska den ha längre gående rening än slamavskiljning och den ska inte riskera att förorena ytvatten, grundvatten eller dricksvattentäkter. Exempel på anordningar som inte uppfyller dagens krav på rening är enkammarbrunn och utsläpp i öppet dike, stenkista, sjunkbrunn eller direktutsläpp i mark eller vattendrag. Som fastighetsägare har man ansvar för att visa hur avloppshanteringen är utformad och att den uppfyller lagkraven.

Ska man åtgärda sitt bristfälliga avlopp krävs det tillstånd eller anmälan.

Ansökan/anmälan prövas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Mer läsning och självtest

Mer information om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och ansvar hittar du på www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats., en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Du kan också testa ditt avlopp utifrån checklistan ”Testa ditt avlopp” https://avloppsguiden.se/informationssidor/testa-ditt-avlopp/ Länk till annan webbplats..

Vet ni själva redan nu att er avloppsanläggning inte uppfyller gällande krav och har tänkt åtgärda den så kontakta miljöenheten eller skicka in en ansökan så slipper ni inventering och medföljande avgift.

Om någonting är oklart eller om ni har några frågor i övrigt går det bra att kontakta oss per telefon eller via e-post.

Miljömål

Denna inventering kopplar till följande mål av de nationella miljökvalitetsmålen:

  • Ingen övergödning
  • God bebyggd miljö
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Rubrik

Pufftext här...

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20